รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการสถิติ (คุณวุฒิปริญญาโท)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  สังกัดฝ่ายวิจัย ปฏิบัติงานที่ภาควิชาอายุรศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  4 พฤศจิกายน 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  22 พฤศจิกายน 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  12 ธันวาคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้านการทำงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท สาขาสถิติประยุกต์ หรือชีวสถิติ (เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป)
  2.ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  3.อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์
  4.มีทักษะการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ SPSS ได้เป็นอย่างดี
  5.เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

  หมายเหตุ : ตำแหน่งนี้เปิดรับสมัครผ่าน 2 ช่องทาง คือ เว็บไซต์รับสมัครงานของมหาวิทยาลัยมหิดล และเว็บไซต์ jobtopgun กรณีที่ท่านสนใจ ให้เลือกสมัครงานผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้น

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.ให้คำปรึกษาด้านการวิจัยให้กับอาจารย์, แพทย์ประจำบ้าน, แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และเจ้าหน้าที่ของภาควิชาอายุรศาสตร์
  2.ประสานงานและตรวจสอบเอกสารในการจัดส่ง ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การวิจัยจากเวชระเบียน ขอทุนวิจัย ให้กับอาจารย์ในภาควิชาฯ เป็นต้น
  3.วิเคราะห์ข้อมูลโครงการวิจัยให้กับอาจารย์ในภาควิชาฯ
  4.จัดเตรียมการประชุมด้านงานวิจัยและวิชาการของภาควิชาฯ
  5.รวบรวมข้อมูลด้านการวิจัย ได้แก่ ผลงานวิจัยจากระบบ Intranet และ Internet ข้อมูลทุนวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น ของภาควิชาอายุรศาสตร์ ส่งต่อฝ่ายต่างๆ ในคระฯ
  6.วิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดด้านการวิจัยและวิชาการของภาควิชาฯ ส่งต่อฝ่ายต่างๆ ของคณะฯ
  7.งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ อาทิเช่น
  - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในคณะฯ และนอกคณะฯ
  - การจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ด้านการวิจัยและวิชาการ
  - ติดต่อประสานงานการประชุมด้านการวิจัยและวิชาการของคณะฯ
  - การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของภาควิชาฯ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน : ความรู้ด้านสถิติในงานวิจัย
  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 23,440 บาท
  2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ