รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานทั่วไป (หน่วยอาคารและภูมิทัศน์)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ปฏิบัติงาน :
  งานวิศวกรรมและกายภาพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • เปิดรับสมัคร :
  1 พฤศจิกายน 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  10 พฤศจิกายน 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  2 ธันวาคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ด้านระบบปรับอากาศ พิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  30 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. มีประสบการณ์งานด้านระบบปรับอากาศ พิจารณาเป็นพิเศษ

  2. อายุไม่เเกิน 30 ปี

  3. วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงาน

  1. จัดเตรียมสถานที่เพื่อการเรียน การอบรม สัมมนา และการเข้าเยี่ยมชม

  2. กำกับดูแลและตรวจสอบการทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคาร

  3. กำกับดูแลและตรวจสอบด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

  4. กำกับดูแลและตรวจสอบด้านการบำรุงรักษาภูมิทัศน์และกายภาพ

  5. กำกับดูแลและตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการเพื่อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนจะพิจารณาจากคุณสมบัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สมัคร

 • หมายเหตุ :
  ติดต่อ วันวิสาข์ บัวบาน E-mail: wanvisa.bua@mahidol.ac.th
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4410909 ต่อ 423
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ