รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถสิทธาคาร)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์บริหารสินทรัพย์
 • ปฏิบัติงาน :
  อาคารจอดรถสิทธาคาร
 • เปิดรับสมัคร :
  4 พฤศจิกายน 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  30 พฤศจิกายน 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  16 ธันวาคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  2 มีนาคม 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑)                     ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

                          ๒)    เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น

  ๓)   มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษการสื่อสารได้ในระดับดีและต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใด

        อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ

        วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                          IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓ คะแนน หรือ

                          TOEFL-IBT (Internet Based) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน หรือ

                          TOEFL-ITP คะแนนรวมไม่ตำกว่า ๓๙๐ คะแนน หรือ

                          TOEFL-CBT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน หรือ

                          TOEIC คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน หรือ

                          MU GRAD Test คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน

                          MU-ELT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๖ คะแนน

                          ๔)    มีบุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดีและมีความกระตือรือร้น

    ๕)    มีทักษะในการนำเสนอ (Presentation) ที่ดี

    ๖)    มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการอาคารหรือการบริหารอสังหาริมทรัพย์ ๓ ปีขึ้นไป

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. บริหารจัดการอาคารศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร และอาคารของมหาวิทยาลัยในสังกัดศูนย์
  2. พัฒนาและควบคุมระบบการบริหารจัดการอาคาร รวมถึงการให้บริการและบริหารให้ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ ทั้งในงานบริหารพื้นที่ งานซ่อมบำรุง และงานบัญชีการเงิน
  3. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน และรายปีของอาคารที่บริหาร รวมถึงการหาผู้ใช้พื้นที่อาคาร ทั้งห้องประชุม ร้านค้า และที่จอดรถ การทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ และบริหารจัดการข้อร้องเรียน
  4. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก
  5. จัดทำแผนการดำเนินงาน กำกับดูแล รวมถึงควบคุมให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ
  6. ควบคุมแผนการซ่อมบำรุง ดูแลรักษาอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐาน
  7. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการเพื่อเข้ารับการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์และนำเสนอแผนบริหารจัดการอาคารเบื้องต้น

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐ บาท / ปริญญาโท ๒๓,๔๔๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6095-96 คุณขวัญรัตนา ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ