รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ช่างไฟฟ้า
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์บริหารสินทรัพย์
 • ปฏิบัติงาน :
  อาคารจอดรถสิทธาคาร
 • เปิดรับสมัคร :
  4 พฤศจิกายน 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  30 พฤศจิกายน 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  16 ธันวาคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑)                     ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างไฟฟ้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

                          ๒)    เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย เพศชายและต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น

                          ๓)    มีบุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นและมีทักษะการเจรจาต่อรองดี

                          ๔)   มีความละเอียดรอบคอบและมีทักษะการติดต่อประสานงานได้ดี

    ๕)   สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้

    ๖)   หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการซ่อมไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานติดตั้งและบำรุงรักษา  เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์เกี่ยวกับงานช่างเทคนิค คำนวณรายการ  และประมาณราคาเกี่ยวกับงานช่างเทคนิค
  2. ปฏิบัติงานตรวจสอบ และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาคาร และระบบอาคารทั้งหมด
  3. จดบันทึกผลการตรวจสอบ การบำรุงรักษาซ่อมแซม เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาคารประจำวันและประจำเดือน
  4. จดบันทึกมิเตอร์น้ำประปา ไฟฟ้า ประจำวันและประจำเดือน
  5. จัดทำปริมาณงาน รายการวัสดุ และประมาณราคางานหรืออุปกรณ์ ที่ใช้ในการบำรุงรักษาซ่อมแซม เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์อาคาร 
  6. ตรวจสอบ ควบคุมและรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดของอาคาร
  7. ประสานงานกับผู้รับเหมาเดิม ร้านค้าต่างๆ และจัดทำเอกสารในการดำเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการ สอบข้อเขียน สอบวัดคุณลักษณะของผู้สมัครงานเและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปวส. ๑๔,๙๕๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6095-96 คุณขวัญรัตนา ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ