รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่วิจัย
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  วิทยาลัยราชสุดา
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารงานวิจัย สำนักงานบริการวิชาการและวิจัย
 • เปิดรับสมัคร :
  18 พฤศจิกายน 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  17 ธันวาคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  28 มกราคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  5 กุมภาพันธ์ 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้านการวิจัย และการจัดทำวารสารจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิปริญญาโททุกสาขาวิชา

  2. มีความรู้ ความสามารถด้าน  Microsoft Office และ Internet เป็นอย่างดี

  3. อายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่สมัคร

  4. หากมีประสบการณ์ด้านการวิจัย และการจัดทำวารสารจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. จัดทำวารสารฯ ของวิทยาลัย

  2. ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การดำเนินการด้านการวิจัย การขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่

  3. ประสานงานโครงการวิจัย หน่วยงานที่เกี่ยวของ และผู้เก็บข้อมูลวิจัยทั้งภายในและภายนอก

  4. จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย รวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และทำสรุปโครงการ รายงานการประชุมต่าง ๆ

  5. ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในช่องทางต่าง ๆ

  6. จัดทำรายงานต่าง ๆ ด้านการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. คัดเลือกจากใบสมัคร

  2. สอบข้อเขียนวัดความรู้ด้านการวิจัย

  3. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน 17,500 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0 2849 5315 ต่อ 1229
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ