รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  คนสวน (อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 • ปฏิบัติงาน :
  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
 • เปิดรับสมัคร :
  15 พฤศจิกายน 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  20 ธันวาคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  7 มกราคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประถมศึกษา
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิประถมศึกษาปีที่ ๖ (ป.๖)
  2. เพศชาย อายุระหว่าง ๑๘ – ๔๕ ปี
  3. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง สามารถยก แบก เคลื่อนย้ายวัสดุ อุปกรณ์หรือสิ่งของหนักได้
  4. มีประสบการณ์การปฏิบัติในขั้นตอนเพาะชำต้นไม้สมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับต่างๆ
  5. หากมีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ขยายพันธุ์พืชสมุนไพรเพื่อใช้ในการปลูกในอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ จัดนิทรรศการและกิจกรรมของหน่วยงาน
  2. ดูแลแปลงปลูก ตัดแต่ง รดน้ำ ใส่ปุ๋ยและกำจัดวัชพืชและแมลงศัตรูพืชในแปลงสาธิต
  3. ดูแลความเรียบร้อยของแปลงปลูกสมุนไพรที่ได้รับมอบหมาย
  4. ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เดือนละ ๘,๖๙๐ บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ๑,๕๐๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6000
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ