รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเงินและบัญชี (การเงินและบัญชี)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  บัณฑิตวิทยาลัย
 • ปฏิบัติงาน :
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  15 พฤศจิกายน 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  28 พฤศจิกายน 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  2 มกราคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  2 มกราคม 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
  3. มีความรู้ความสามารถในงานการเงินและบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  4. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  5. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  6. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
  7. มีความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่างๆ ของหน่วยงาน
  8. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  9. มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐  ข้อ ๓.๑ เกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษจะต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ (ตำแหน่งประเภทสายสนับสนุน)

                    คุณสมบัติทั่วไป

      ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

  พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย

  ประกาศ ณ วันที่   ๑๕   พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

  -------------------------------------

  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ณ งานคลัง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

   

  หน้าที่รับผิดชอบ

  1. เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

  ๑.๑ ค่าสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

  ๑.๒ ค่าสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

  ๑.๓ ค่าสอบวัดคุณสมบัติ

  ๑.๔ ค่าสอบประมวลความรู้

        ๒. จัดทำเอกสารโอนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้หลักสูตร

        ๓. จัดทำรายงานสถานะทางการเงิน เงินสดย่อยประจำเดือน

        ๔. รับชำระเงินค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป

        ๕. ให้คำแนะนำ ปรึกษาด้านการเงิน

        ๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน หรือ สอบสัมภาษณ์ 

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน         คุณวุฒิปริญญาตรี  อัตราเงินเดือน  ๒๐,๐๙๐ บาท                           

  แหล่งเงิน               เงินรายได้ส่วนงาน

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 441 4125 ต่อ 251
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ