รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์บริหารจัดการสิ่งส่งตรวจศิริราช
 • เปิดรับสมัคร :
  22 พฤศจิกายน 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  20 ธันวาคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  22 มกราคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ ด้านการจัดทำระบบคุณภาพ หรือมีประสบการณ์การทำงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี คุณวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์, สาขาจุลชีววิทยา, สาขาชีววิทยา, สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  3. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. งานบริการผู้รับบริการภายนอก
   1.1 รับสิ่งส่งตรวจ ตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมของสิ่งส่งตรวจ และบันทึกรับเข้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้รับบริการ
   1.2 รับ/ส่ง ใบรายงานผลจากห้องปฏิบัติการให้ผู้รับบริการ และติดตามสถานะการรับใบรายงานผลจากผู้รับบริการ
   1.3 ตรวจสอบสถานะการชำระค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการของผู้รับบริการ ติดต่อประสานงานกับหน่วยการเงิน
   1.4 ประสานงานติดตามสถานะของสิ่งส่งตรวจ และผลการตรวจกับห้องปฏิบัติการ และติดต่อประสานงานผู้รับบริการ ให้คำแนะนำ ตอบคำถามเกี่ยวกับการให้บริการ
   1.5 พัฒนา ปรับปรุงงานบริการให้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น
  2. ควบคุม ดูแลและจัดทำเอกสารงานคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน
  3. เข้าร่วมประชุม อบรม และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 20,090 บาท
  2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ