รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ส่วนประสานงานคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  20 พฤศจิกายน 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  18 ธันวาคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  3 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)

  2. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเเล้ว

  3. มีทักษะการคิด วิเคราะห์ และทักษะการร่างหนังสือราชการ การเขียนรายงาน การสรุปใจความสำคัญ เป็นต้น

  4. หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล เช่น รองรับการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โครงการพัฒนาคุณภาพต่างๆ

  2. จัดการข้อมูล ติดตาม และรวบรวมข้อมูลประกอบการทำ SAR รวมถึงตัวชี้วัดของคลินิกต่างๆ และหน่วยงาน

  3. ปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพการบริการ เช่น การสรุปผลแบบประเมินต่างๆของโรงพยาบาล

  4. ปฏิบัติงานธุรการของหน่วยงาน รวมถึงแจ้งซ่อมบำรุง และเบิกจ่ายพัสดุของหน่วยงาน และหน่วยควบคุมการติดเชื้อ

  5. ภาระงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบคอมพิวเตอร์, สอบข้อเขียน, สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                       15,000 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์      

  - การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

  - รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท)                                   

  - ตรวจสุขภาพประจำปี            

  *ความก้าวหน้าในสายงาน        

  มีโอกาสได้รับการพิจารณาเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์

 • หมายเหตุ :
  กรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้สำเนาเอกสารเเละหลักฐานที่เเนบมาพร้อมการสมัคร จะต้องเรียบร้อยเเละชัดเจน หากพบว่าสำเนาเเละหลักฐานที่เเนบมาไม่เรียบร้อย ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-200-7572
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ