รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการสารสนเทศ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร งานข้อมูลและสารสนเทศ สำนักงานยุทธศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  22 พฤศจิกายน 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  17 ธันวาคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  1 เมษายน 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  31 มีนาคม 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์ศึกษาด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสารสนเทศศาสตร์,สารสนเทศศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

  2. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเเล้ว

  3. มีทักษะในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ปัญหางานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ และมีทักษะในการสื่อสาร มีจิตบริการ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการสารสนเทศ

  4. หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์ศึกษาด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  5. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ (ตั้งแต่เวลา 16.30 – 20.00 น.)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ดูแล ให้บริการ และบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ เช่น ห้องการศึกษา ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

  2. จัดการและควบคุมบัญชีครุภัณฑ์อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศของหน่วยงาน

  3. วิเคราะห์ และจำแนกปัญหา รวมถึงรับรายงานปัญหาจากผู้ขอรับบริการ ผ่านระบบ E-Service System และแจกจ่ายภาระงานแก่หน่วยต่างๆ ภายในงานข้อมูลและสารสนเทศ

  4. ให้คำแนะนำ และคำปรึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม Microsoft Offices ระบบงานภายในคณะฯ อาทิ ระบบ DT-HIS, DT-ERP, MU-SIS เป็นต้น

  5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับงานข้อมูลและสารสนเทศ

  6. ปฏิบัติงานด้านงานธุรการและบริหารงานทั่วไป ในกรณีที่เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปไม่สามารถปฏิบัติงานได้

  7. ภาระงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบคอมพิวเตอร์, สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                       15,000 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์       - การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

                                        - รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท)                                   - ตรวจสุขภาพประจำปี            

  *ความก้าวหน้าในสายงาน         มีโอกาสได้รับการพิจารณาเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นพนักงาน
                                        มหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์

   

  กำหนด วัน เวลา และสถานที่ทำการสอบคัดเลือก

   วันอังคาร ที่  24  ธันวาคม 2562

  สอบทักษะความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

  เวลา 09.00 – 12.00 น.

  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3

  อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ

  สถานที่สอบคัดเลือก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร)

 • หมายเหตุ :
  ในกรณีที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือก ให้ผู้สมัครนำหลักฐานการสำเร็จการศึกษาฉบับจริงมาในวันรายงานตัว เพื่อป้องกันปัญหาการแก้ไข หรือ ปลอมแปลงเอกสารคุณวุฒิการศึกษา หากพบว่าไม่ตรงกับฉบับจริงถือว่าผู้สมัครหมดสิทธิได้รับการคัดเลือก
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022007572
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ