รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยราชสุดา
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยโสตทัศนศึกษา งานเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ
 • เปิดรับสมัคร :
  26 พฤศจิกายน 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  18 ธันวาคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  12 มกราคม 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศชาย/หญิง (หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)
  2. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา​ หรือสาขาอื่นเกี่ยวข้อง​
  3. มีความสามารถด้านการเขียนบทภาพยนตร์ และ สามารถทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกได้
  4. รักงานด้านบริการ มีความใส่ใจและสามาถทำงานภายใต้ความกดดันได้
  5. ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

            -IELTS (Academic Module)     คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า  ๓ 

           -TOEFL IBT (Internet Based)   คะแนนไม่ต่ำกว่า      ๒๙    

           -TOEFL-ITP                        คะแนน ไม่ต่ำกว่า     ๓๙๐   

           -TOEFL-CBT                       คะแนนไม่ต่ำกว่า      ๙๐

           -TOEIC                             คะแนนไม่ต่ำกว่า      ๔๐๐

            -MU GRAD Test                  คะแนน ไม่ต่ำกว่า     ๓๖

            -MU-ELT                           คะแนน ไม่ต่ำกว่า     ๕๖

  หมายเหตุ กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษจะต้องป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)ในประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นทางการ

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเตรียมควบคุมการใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย ผลิตสื่อที่ใช้ประกอบการสอนหรือการบรรยาย ให้ดำเนิน ไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเรียบเรียงคำบรรยายเขียนสคริปและบทภาพยนตร์โทรทัศน์ได้ และทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกได้ เช่น Photoshop , Illustrator , premiere pro,  ผลิตสื่อ ภาพนิ่งและวีดีทัศน์ได้ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  - คัดเลือกจากใบสมัคร

   - สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

   - สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  - อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ

    ปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐ บาท /ปริญญาโท ๒๓,๔๔๐ บาท

  - สวัสดิการอื่นๆ ตามประกาศ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  โทร.๐ ๒๘๘๙ ๕๓๑๕-๙ ต่อ ๑๒๓๐
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ