รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  บรรณารักษ์ (สำนักงานเครือข่ายบริการห้องสมุด)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปฏิบัติงาน :
  ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
 • เปิดรับสมัคร :
  27 พฤศจิกายน 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  29 ธันวาคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  0-1 ขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. อายุไม่เกิน 35 ปี (หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)

  ๒. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา การจัดการสารสนเทศสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  ๓. มีความรู้ความสามารถในการบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย สอนและฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการค้นคว้า (หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)

  ๔. มีความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

  ๕. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี มีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  ๖. มีความคิดสร้างสรรค์ แสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตบริการ สามารถติดต่อสื่อสารประสานงานกับผู้อื่นและทำงานเป็นทีมได้

  ๗. สามารถปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาทำการ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. รับผิดชอบงานบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย ให้คำปรึกษา ตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า สอนและฝึกอบรมวิธีการใช้สารสนเทศและการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และผู้ใช้บริการห้องสมุด
  2. ปฏิบัติงานบริการทั่วไปของห้องสมุด
  3. บรรยายและนำชมห้องสมุด
  4. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเผยแพร่บนเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุดในรูปแบบต่าง ๆ 
  5. ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาทำการ และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาโท  23,440 บาท

  คุณวุฒิปริญญาตรี  20,090 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028002680 ต่อ 4255
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ