รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  29 พฤศจิกายน 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  10 มกราคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  22 มกราคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  3 กุมภาพันธ์ 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ไม่ระบุ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.เพศหญิง/เพศชาย(ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

  2.อายุไม่เกิน 35ปีบริบูรณ์

  3.ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ โสตทัศนศึกษาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  4.มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของเทคโนโลยี การใช้งานคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

  5.มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหา หรือนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี

  6.มีทักษะการสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อให้ผู้รับสารเข้าใจได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งสามารถประสานงานกับบุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.ดูแลระบบ Server ของคณะสัตวแพทยศาสตร์

  2.ดูแลระบบ Network (Wireless , LAN , Fiber Optic) ของคณะสัตวแพทยศาสตร์

  3.พัฒนา ปรับปรุง และซ่อมบำรุงระบบงานคอมพิวเตอร์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์

  4.ดูแล ควบคุม และบำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์

  5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1.สอบข้อเขียน (ความรู้เบื้องต้นด้านคอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์)

  2.สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  15,000.- บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4415242 ต่อ 1417
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ