รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  งานคุณธรรมและจริยธรรม
 • เปิดรับสมัคร :
  9 ธันวาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  6 มกราคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  6 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ ด้านการปฏิบัติธรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
  2. รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น
  3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้อย่างคล่องแคล่ว
  4. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. งานบริหารด้านเอกสาร : ร่าง-พิมพ์ หนังสือราชการภายในและภายนอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมและจัดทำสถิติรายงานผลให้เป็นหมวดหมู่
  2. งานบริหารด้านประชุม : ร่าง-พิมพ์ จดหมายเชิญประชุมต่างๆ สรุปรายงานการประชุม ดำเนินการติดต่อประสานงานอำนวยความสะดวกในการประชุม
  3. งานบริหารด้านกิจกรรมและโครงการ : โครงการฝึกอบรมและกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน การจัดทำโครงการ การติดต่อประสานงาน วิทยากร สถานที่ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกการจัดกิจกรรมหรือโครงการ จัดทำสรุปแบบประเมินผลการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการ
  4. สามารถปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้ (ปีละ 5 ครั้ง ครั้งละ 8 วัน มีที่พักและค่าล่วงเวลาให้)
  5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในและภายนอกคณะฯ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน ความรู้ด้านการบริหารจัดการโครงการ
  สอบปฏิบัติ ความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์
  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 20,090 บาท
  2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ