รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานรักษาความปลอดภัย (งานจราจรและความปลอดภัย )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  6 ธันวาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  10 มกราคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. คุณวุฒิปริญญามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ขึ้นไป หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
  2. เพศชาย
  3. ผ่านการเกณฑ์ทหารถือสัญชาติไทย
  4. มีความสูงไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ เซ็นติเมตร
  5. อายุระหว่าง ๒๑-๓๕ ปี
  6. เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี
  7. มีระเบียบวินัย ร่างกายแข็งแรง มีความอดทน
  8. สามารถทำงานเป็นผลัดได้
  9. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ เนื่องจากจะต้องให้บริการดูระบบ CCTV ย้อนหลัง
  10. เป็นบุคคลช่างสังเกต มีไหวพริบและปฏิภาณดี มีความซื่อสัตย์
  11. หากมีความสามารถในการใช้วิทยุสื่อสารข่ายของทางราชการได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. กำกับ ควบคุม ดูแล พนักงานรักษาความปลอดภัย ระบบเอกชนทั้ง ๕ สัญญาจ้างให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง
  2. ดูแลความปลอดภัยในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ให้พ้นจากโจรกรรม อาชญากรรม
  3. ดูแลรถห้ามจอด ขาว-แดง/ขาว-เหลือง หรือที่ห้ามจอด หากผิดกฏจราจรบังคับล้อเสียค่าปรับ
  4. ตรวจตราลาดตระเวณพร้อมเซ็นต์จุดตรวจในจุดที่กำหนด
  5. ประจำวิทยุสื่อสาร (Base Station) ข่ายของทางราชการ ๑๔๒.๕๒๕ MHz
  6. จัดการจราจรในพื้นที่ส่วนกลางในชั่วโมงเร่งด่วนหรือเกิดเหตุคับขัน
  7. ให้บริการช่วยเหลือด้านอุบัติเหตุ
  8. ให้บริการช่วยเหลือการจับสัตว์ร้าย
  9. ให้บริการช่วยเหลือกรณีรถเสีย
  10. ให้บริการตัดโซ่จักรยาน
  11. บันทึกรายงานเหตุการณ์นำส่งผู้บังคับบัญชา
  12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เดือนละ ๘,๖๙๐ บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ๑,๕๐๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4400 ต่อ1113
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ