รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานเก็บเงิน (เก็บเงินค่ารักษาพยาบาล)
 • จำนวน :
  ๑ อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานการคลัง
 • เปิดรับสมัคร :
  11 ธันวาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  31 ธันวาคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. คุณวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขา (ต้องแนบเอกสารคุณวุฒิตามประกาศ หากไม่ปรากฏหลักฐานจะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน)

  ๒. อายุไม่เกิน ๖๐ ปี

  ๓. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office และพิมพ์ดีดภาษาไทยคล่อง

  ๔. สามารถอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

   ๕. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   ๖. มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงานเป็นอย่างดี

  ๗. มีบุคลิกภาพดี รักงานบริการ มีความคิดสร้างสรรค์ในงาน

  ๘. มีความรับผิดชอบในการทำงาน กระตือรือร้น เสียสละ และอดทน

  ๙. หากมีประสบการณ์ด้านการชำระเงินค่ารักษาพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. ตรวจสอบเงินทอนที่ได้รับมาจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเงินทอนจัดเตรียมไว้ให้ และนำส่งคืนในภายหลัง              เมื่อถึงกำหนดเวลา

  ๒. จัดเก็บค่ารักษาพยาบาล เช่น ผู้ป่วยทั่วไป (ชำระเงินเอง) หรือผู้ป่วยมีสิทธิในการเบิกต่าง ๆ ในกรณีผู้ป่วยนอก  และผู้ป่วยใน

  ๓. ดำเนินการรับและคืนเงินมัดจำของผู้ป่วยตามวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้

  ๔. ดำเนินการรับสภาพหนี้ของผู้ป่วย ตามวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติกำหนดไว้

  ๕. ดำเนินการออกเอกสารประกอบใบเสร็จเงิน ใบแจ้งหนี้เรียกเก็บได้

  ๖. ตรวจนับยอดรายได้ที่มีพร้อมนำส่ง ตามวิธีการที่กำหนดไว้เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างถูกต้อง และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

  ๘. ศึกษาหนังสือเวียนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

  ๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ๑๑,๕๐๐ บาท และ ค่าครองชีพชั่วคราว ๗๘๕ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ