รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิเทศสัมพันธ์ (วิเทสสัมพันธ์)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
 • ปฏิบัติงาน :
  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เปิดรับสมัคร :
  17 ธันวาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  10 มกราคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  25 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  12 มีนาคม 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารการประกาศรับสมัครไฟล์แนบ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโททางด้านอักษรศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์  รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องในตำแหน่ง
  2. เพศชาย /หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี  (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
  3. มีความสามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับดี
  4. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Office และ Adobe Photoshop หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานสารสนเทศ
  5. มีความสามารถในการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปผล
  6. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการเจรจาต่อรองด้านการต่างประเทศเป็นผู้ที่ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 ประกอบกับกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
  7. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เขียน พูด ฟัง อ่าน อยู่ในเกณฑ์ดี และมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร หากไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษยื่นในวันสมัครจะไม่พิจารณาในการรับสมัคร โดยต้องผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

                      - IELTS (Academic Module)            คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 4 คะแนน

                      - TOEFL IBT (Internet Based)         ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน

                       - TOEFL – ITP                                ไม่ต่ำกว่า 433 คะแนน

                       - TOEFL – CBT                               ไม่ต่ำกว่า 120 คะแนน

                       - TOEIC                                           ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

                       - MU GRAD Test                             ไม่ต่ำกว่า 48 คะแนน

                        - MU ELT                                        ไม่ต่ำกว่า 70 คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  4
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  433
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  120
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  500
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  48
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  70
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ 
  2. พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ทำความเห็น รายงาน เตรียมข้อมูลสำหรับโต้ตอบ
  3. ดำเนินการเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ในเรื่องทุนการศึกษา ฝึกอบรม วิจัย ดูงานการเจรจาความร่วมมือต่างๆ 
  4. ให้ความช่วยเหลือประสานงานระหว่างหน่วยงานองค์กรทั้งในและต่างประเทศ 
  5. ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงาน เกี่ยวกับความร่วมมือ และความช่วยเหลือกับองค์กรต่างๆ
  6. แปลเอกสารและร่างโต้ตอบหนังสือภาษาต่างประเทศ
  7. อำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่ต่างประเทศ และอาสาสมัครที่เข้ามาช่วยเหลือ  
  8. รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จัดทำข่าวสาร เอกสารความรู้ด้านต่าง ๆ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์
  9. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดปาฐกถา อภิปราย สัมมนา จัดนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือผลงานของหน่วยงาน
  10. ประสานงานทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
  11. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน

        12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

                               1.พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากใบสมัคร และประวัติการทำงาน

                               2.สอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

                               3.สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

   23,440  บาท  

  ประกันสังคมและสวัสดิการส่วนงาน

 • หมายเหตุ :
  โปรดอ่านเอกสารแนบไฟล์
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  024419040-3 ต่อ 19,24 หรือ 0895140637 หรือ E-mail ; chare.kho@mahidol.ac.th
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ