รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
 • ปฏิบัติงาน :
  กลุ่มสาขาวิชาระบบสุขภาพ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
 • เปิดรับสมัคร :
  17 ธันวาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  10 มกราคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  25 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  6 มีนาคม 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารการประกาศรับสมัครไฟล์แนบ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  เพศชาย/เพศหญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

  1. อายุไม่เกิน 40  ปี นับจนถึงวันที่สมัคร
  2. ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาเอก ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาธารณสุขศาสตร์  ด้าน Health Policy / Health Management /Health  System / Health Service / Community Health Health Promotion / Health Economic
  3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft word, Microsoft excel , Microsoft power point SPSS , Internet และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
  4. มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ(อ่าน พูด ฟัง เขียน ในระดับดี หรือดีมาก โดยต้องยื่นหลักฐานการผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกำหนดอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

  IELTS (Academic Module)             คะแนนไม่ต่ำกว่า 6  

  TOEFL IBT                                   คะแนนไม่ต่ำกว่า 79 

  TOEFL ITP                                   คะแนนไม่ต่ำกว่า 550

  TOEFL CBT                                  คะแนนไม่ต่ำกว่า 213

  MU GRAD Test                             คะแนนไม่ต่ำกว่า 80

  1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มัทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
  2. มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

   

  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา ในรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา จัดการอบรมบริการวิชาการ และวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
  2. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
  3. ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำแก่นักศึกษา เรื่องวิชาการ และความก้าวหน้าในสายอาชีพ
  4. บริหารจัดการด้านการพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และ มหาวิทยาลัยมหิดล
  5. ปฏิบัติหน้าที่การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง และจัดหาทุนอุดหนุนวิจัย
  6. ปฏิบัติหน้าที่การให้บริการวิชาการแก่สังคม และชุมชน
  7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

                               1.พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากใบสมัคร และประวัติการทำงาน

                               2.สอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

                               3.สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  32,450  บาท 

  ประกันสังคม และสวัสดิการของส่วนงาน

 • หมายเหตุ :
  โปรดอ่านเอกสารแนบไฟล์
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  024419040-3 ต่อ 19,24 หรือ 0895140637 หรือ E-mail ; chare.kho@mahidol.ac.th
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ