รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะกายภาพบำบัด
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เปิดรับสมัคร :
  19 ธันวาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  15 มกราคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  11 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  11 กุมภาพันธ์ 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  0
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
  2. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปี
  3. คุณวุฒิปริญญาตรี หรือ เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาทางด้านระบบสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) สถิติวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ ก.ม.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
  4. มีความรู้ในการใช้งาน ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการ Windows, OSX รวมไปถึงสามารถใช้งานและแนะนำการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ เช่น Microsoft Office, Office 365, Google Apps (G Suite) ได้เป็นอย่างดี
  5. มีความรู้ ความสามารถติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
  6. มีความรู้ความสามารถในการทำสื่อความรู้ต่าง ๆ (โปสเตอร์, คลิปวิดีโอ) รวมไปถึงการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป (WordPress, Joomla) ขั้นพื้นฐานได้
  7. มีทักษะในการวิเคราะห์ การตัดสินใจและการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  8. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานและสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

  หากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ดูแล ควบคุม ติดตั้ง จัดทำแผนเพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง รวมไปถึงโปรแกรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน ในพันธกิจต่าง ๆ ของคณะฯ
  2. ดูแล ควบคุม ติดตั้ง จัดทำแผนเพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษา ระบบเครือข่าย (Wireless , LAN , Fiber Optic) ของคณะฯ
  3. ให้คำปรึกษา และความช่วยเหลือ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและข้อขัดข้อง ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่ผู้ใช้งานภายในคณะ
  4. ศึกษา ดูแล และควบคุม แก้ไข ระบบสารสนเทศภายในคณะฯ
  5. ให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกิจกรรม งานประชุม และการอบรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในของคณะฯ
  6. จัดอบรม เผยแพร่ความรู้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  7. สำรวจความต้องการ และกำหนดมาตรฐานในการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับพันธกิจของคณะฯ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
  8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. สอบปฏิบัติ
  2. สอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิ ปริญญาตรี 15,000 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4415450 ต่อ 20226
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ