รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พยาบาล (วิสัญญีพยาบาล)
 • จำนวน :
  12 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลศิริราช ๑๐ อัตรา / ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ๒ อัตรา
 • เปิดรับสมัคร :
  1 มกราคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  31 มกราคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  24 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้านวิสัญญีพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรวิสัญญีพยาบาล
  2. ไม่จำกัดเพศ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
  (กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 มาด้วย)
  3. มีหนังสือรับรองการผ่านงานด้านการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  4. คะแนนสอบภาษาอังกฤษ เป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร กรุณานำมาแสดงภายในวันสอบข้อเขียน 14 กุมภาพันธ์ 2563 เท่านั้น (ไม่ยกเว้นทุกกรณี)
  5. ผู้สมัครสามารถเลือกต้นสังกัดในวันสอบข้อเขียน (14 ก.พ.63) ได้ดังนี้
  5.1 
  บุคลากรที่เป็นต้นสังกัดของภาควิชาวิสัญญีวิทยา หลังจากเรียนจบ จะต้องทำงานชดใช้ทุน จำนวน 3 ปี
  5.2
  บุคลากรที่เป็นต้นสังกัดของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก หลังจากเรียนจบ จะต้องทำงานชดใช้ทุน จำนวน 5 ปี
  6. บุคลากรที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และเป็นบุคลากรมาจากภายนอก จะต้องเริ่มงานได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
  7. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. เตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆให้พร้อมใช้งาน
  2. ให้การระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วย
  3. ประเมินและเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
  4. เยี่ยมผู้ป่วยหลังได้รับการระงับความรู้สึก
  5. ร่วมดูแลรักษาความปวดเฉียบพลันหลังการผ่าตัด

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
  สอบข้อเขียน : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ด้านความรู้ความสามารถทั่วไปทางการพยาบาล (กรุณานำคะแนนภาษาอังกฤษมาแสดง/เลือกต้นสังกัด)
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน : วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
  สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2563
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 13 มีนาคม 2563
   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 20,090 บาท
  2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-419-7989 ต่อ 112 คุณสุจิตรา ด้วงเทพ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ