รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (งานกิจการนักศึกษา)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยนานาชาติ
 • ปฏิบัติงาน :
  วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  26 ธันวาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  14 มกราคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  31 มกราคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย/หญิง 
  • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา  (หากมีวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องด้านจิตวิทยาจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และ Internet ได้ดี
  • มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (มีคะแนน TOEIC ตั้งแต่ 400 คะแนนขึ้นไป) หรือเทียบเท่า
  • มีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตบริการแก่นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อ
  • สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  • มีความคิดเชิงบวกและสร้างสรรค์  กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ  สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว
  • มีทักษะในการประสานงานที่ดี และสามารถทำงานในสถานการณ์ฉุกเฉินได้เป็นอย่างดี
  • สามารถทำงานมาปฏิบัติงานในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาได้  (หากมีกิจกรรม)
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  ·       งานด้านทหาร    รับสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหารและการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าราชการทหาร  โดยให้ข้อมูลด้านทหาร รวมถึงการประสานงานกับมหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้อง 

  ·       งานด้านตรวจสุขภาพ ตรวจทันตกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่   

  -ส่งรายชื่อนักศึกษาและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  -ทำเรื่องเบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพ ตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยกำหนด

  -จัดเตรียมเอกสารด้านสุขภาพ รับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องการสมัครสิทธิ สปสช. ของนักศึกษา 

   ใหม่ในทุกภาคการศึกษา เพื่อสแกนและนำส่งมหาวิทยาลัย

  ·         ดูแลรับผิดชอบงาน ด้าน Lost and Found   

        -บันทึกสิ่งของนำส่ง /รับแจ้งของหาย / ดำเนินการติดตามคืนเจ้าของ /สรุปรายงาน

        -ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

   

  ·         การสำรวจความคาดหวังนักศึกษาใหม่  บันทึกข้อมูลแบบสำรวจ ประมวลผลด้วย SPSS และทำ

       รายงานสรุปส่งผลทุกภาคการศึกษา

  ·         งานด้านเอกสารและธุรการ  ทำหน้าที่เป็นธุรการฝ่ายกิจการนักศึกษา ดำเนินงานตามระบบธุรการให้เสร็จสิ้นตามกระบวนการ  รวมถึงการจัดการประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษา และงานด้านพัสดุ  เช่น เบิกวัสดุ ครุภัณฑ์ ขอจัดซื้อ/จัดจ้าง การตรวจนับ ดูแลประสานส่งซ่อม เป็นต้น  

  ·         รายงานการเงิน   สรุปรายงานการเงินในสมุดบัญชีที่งานกิจการนักศึกษารับผิดชอบ  

  ·         งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

  หมายเหตุ  หากมีวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องด้านจิตวิทยา จะมีการปรับหน้าที่และความรับผิดชอบใหม่ตามความเหมาะสม   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  22,150 - 28,795  บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  งานทรัพยากรบุคคล โทร. 02-700-5000 ต่อ 1612, 1118
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ