รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิเทศสัมพันธ์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ (วิทยาเขตพญาไท)
 • เปิดรับสมัคร :
  3 มกราคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  17 มกราคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  11 กุมภาพันธ์ 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0-2 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. เพศชาย/ หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว) 
  3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 สาขาภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ/ อักษรศาสตร์/ ศิลปศาสตร์/ มนุษยศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์/ ครุศาสตร์/ รัฐศาสตร์/ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ/ การบริหารจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล
  4. ประสบการณ์การทำงาน 0-2 ปี
  5. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft Word/ Excel/ PowerPoint, Photoshop
  6. มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน แปลได้เป็นอย่างดี และมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจและภาษาไทย เพื่อการติดต่อสื่อสารและประสานงานกับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยภาษารูปแบบการสื่อสารที่ถูกต้องเหมาะสมได้เป็นอย่างดี และมีความรับผิดชอบ มนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี ใจรักบริการ ละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น เรียนรู้สิ่งใหม่ อดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ ทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีมงานได้ และสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยตนเอง
  7. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษระดับดี และมีผลคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด
  ทั้งนี้ โปรดแนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวจะไม่พิจารณาใบสมัคร (ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) หากมีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  4
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  433
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  120
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  500
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  48
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  70
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ปฏิบัติหน้าที่ในการวางแผน ประสานงาน บริหารจัดการ และดำเนินงานโครงการฝึกอบรมนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างชาติ อาจารย์อาคันตุกะ เภสัชกรวิชาชีพ นักวิชาการ นักวิจัยจากต่างประเทศ (Inbound Mobility Program) และโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนปละโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ (Outbound Mobility Program)
  2. ปฏิบัติหน้าที่ในการวางแผน ประสานงาน บริหารจัดการ และดำเนินงาน เพื่อการต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่อาคันตุกระต่างชาติเพื่อความร่วมมือในระดับนานาชาติ เช่น การเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน การบรรยายพิเศษ และการเจรจาความร่วมมือและ ฯลฯ (Inbound Visit)
  3. ปฏิบัติหน้าที่ในการวางแผน ประสานงาน บริหารจัดการ ดำเนินงาน และจัดทำงบประมาณ จัดการเดินทาง และเบิกค่าใช้จ่าย สำหรับอาจารย์ในการเดินทางไปต่างประเทศ (Outbound Visit)
  4. ปฏิบัติหน้าที่ในการวางแผน ประสานงาน บริหารจัดการ และดำเนินงาน เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานหรือองค์กรในระดับนานาชาติ ตลอดจนจัดให้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Mutual Agreement)
  5. ปฏิบัติหน้าที่ในการวางแผน ประสานงาน บริหารจัดการ ดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการนานาชาติหรือสัมมนาระดับนานาชาติ หรือร่วมดำเนินการกับมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ (Joint Conference or Seminar)
  6. ดำเนินการคัดสรร สรรหา เข้าถึงแหล่งข้อมูล และรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม ภารกิจ การดำเนินงาน รางวัลผลงานวิจัยต่างๆ ของคณะฯ เพื่อนำมาคัดกรอง เขียนข่าว แปลความ สรุปความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่กลุ่มเป้าหมายในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ (English News)
  7. รวบรวมข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล สถิติ สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับภาระงาน รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นๆ ด้านวิเทศสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานในต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย
   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน/ สอบสัมภาษณ์

   

  *สอบข้อเขียน วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น.
   

   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ๑๕,ooo บาท
  สวัสดิการ : ประกันสังคม เงินรางวัลประจำปี เงินช่วยเหลือพิเศษคณะเภสัชศาสตร์ เงินค่าตอบแทนพิเศษจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 • หมายเหตุ :
  ทั้งนี้สำเนาเอกสารเเละหลักฐานที่เเนบมาพร้อมการสมัคร จะต้องเรียบร้อยเเละชัดเจน หากพบว่าสำเนาเเละหลักฐานที่เเนบมาไม่เรียบร้อย ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503, 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ