รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักเอกสารสนเทศ (หอสมุดกลาง)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปฏิบัติงาน :
  หอสมุดกลาง สำนักงานเครือข่ายบริการห้องสมุด
 • เปิดรับสมัคร :
  27 ธันวาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  15 มกราคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  31 มกราคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  10 มีนาคม 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  0-1 ขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  2. คุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านศิลปศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความสามารถและประสบการณ์ในการศึกษา วิเคราะห์  และการจัดการข้อมูล
  4. มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานหรือโปรแกรมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี อาทิ MS-Office, Adobe Program,Joomla,Wordpress.
  5. มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบ และมีความใฝ่รู้ ความมุ่งมั่นในการพัฒนางานให้มีความก้าวหน้า
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานด้านการสืบค้นสารสนเทศ รวบรวมข้อมูล จัดเก็บ บันทึกเข้าฐานข้อมูล เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรม
  2. ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยงานบริการสารสนเทศ ได้แก่ บริการตอบคำถาม และช่วยค้นคว้า บริการวารสารและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ บริการสืบค้นฐานข้อมูลทางวิชาการบนอินเทอร์เน็ต
  3. ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บข้อมูลสถิติ ประมวลผลข้อมูลสถิติ และประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ
  4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  - สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาโท  23,440 บาท

  คุณวุฒิปริญญาตรี  20,090 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028002680 ต่อ 4255
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ