รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (หน่วยบริหารการศึกษา)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
 • เปิดรับสมัคร :
  9 มกราคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  31 มกราคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  17 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านการศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  3. มีทักษะด้านการประมวลผล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนสนับสนุน และการวิเคราะห์ ติดตาม สรุปผลการดำเนินงานทางการศึกษาอย่างมีระบบ
  4. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  งานด้านบริหารจัดการข้อมูล
  1. งานการประมวลข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานทางการศึกษาทั้งก่อนและหลังปริญญา เพื่อพัฒนาระบบงานทางสารสนเทศทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ตรงต่อความต้องการของหน่วยงาน
  2. เป็นผู้ประสานงานการประมวลผล ปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยำและทันสมัย
  3. การช่วยจัดทำฐานข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อเป็นข้อมูลรองรับงานด้านข้อมูล อาทิ ด้านเกณฑ์ WFME ของหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ด้านการพัฒนาคุณภาพงานบริการ (TQA) ด้านพัฒนาการศึกษาตามแนว EdPEX
  4.วิเคราะห์ และพัฒนาระบบการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการเรียน หรือฝึกอบรมทางการศึกษา

  งานด้านบริการ
  1. ช่วยพัฒนาระบบงานข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่เข้ามารับการฝึกอบรมดูงานทั้งในและนอกสถาบัน
  2. การบริการด้านข้อมูลทำเนียบศิษย์เก่า
  3. ด้านการบริหารการจัดการสอบต่างๆ รวมถึงการประมวลผล และแจ้งผลการสอบแก่ผู้เข้าสอบ
  4. การบริหารจัดระบบงานด้านคลังข้อสอบ

  งานอื่นๆ
  1. ช่วยบริหารจัดการในกิจกรรมพิเศษต่างๆ ของหน่วยงานการศึกษา
  2. งานประกันคุณภาพการศึกษา
  3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบปฏิบัติ ความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์
  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 20,090 บาท
  2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
  3. เงินเดือนสามารถต่อรองได้ตามประสบการณ์และความสามารถ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ