รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาเภสัชวิทยา (วิทยาเขตพญาไท)
 • เปิดรับสมัคร :
  7 มกราคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  21 มกราคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  31 มกราคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  31 มกราคม 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  50 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุไม่เกิน 50 ปี
  2. เพศ ชาย/ หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว)
  3. วุฒิการศึกษา ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต และปริญญาเอก สาขา เภสัชวิทยา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), SPSS
  5. มีประสบการณ์การทำวิจัยด้านเภสัชวิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี และมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง
  6. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษระดับดีมาก และมีผลคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด 
  ทั้งนี้ โปรดแนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวจะไม่พิจารณาใบสมัคร (ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. สอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตศึกษา สาขาเภสัชวิทยา และสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเภสัชวิทยา และสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. วิจัยค้นคว้าทางด้านเภสัชศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง
  4. บริการวิชาการด้านเภสัชศาสตร์
  5. ปฏิบัติภาระงานอื่นๆ ตามกรอบมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

  *วันสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  32,450  บาท
  สวัสดิการ : ประกันสังคม เงินเลื่อนขั้นประจำปี ค่ารักษาพยาบาล 20,000 บาท/ปี ตรวจสุขภาพประจำปี

 • หมายเหตุ :
  ทั้งนี้สำเนาเอกสารเเละหลักฐานที่เเนบมาพร้อมการสมัคร จะต้องเรียบร้อยเเละชัดเจน หากพบว่าสำเนาเเละหลักฐานที่เเนบมาไม่เรียบร้อย ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503, 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ