รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  บรรณารักษ์ (งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานการศึกษา งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้
 • เปิดรับสมัคร :
  8 มกราคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  31 มกราคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)  
  2. คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
  3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้ดี
  4. มีไหวพริบในมีทักษะการสื่อสาร และการแก้ไขปัญหา มีมนุษยสัมพันธ์และประสานงานหน่วยงานต่างๆ ได้ดี  
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. งานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศประเภทสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (วารสารต่างประเทศ) 
  2. งานพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลวารสาร สำหรับบริการข้อมูลที่มีเล่มในห้องสมุด และเป็นแหล่งสารนิเทศประเภทวารสารที่ใช้แลกเปลี่ยนกับที่อื่นๆ ภายในประเทศและต่างประเทศ 
  3. บริการยืม-คืน หนังสือ ต่ออายุกายืมหนังสือ และจองหนังสือ  
  4. บริการตอบข้อซักถาม ช่วยการค้นคว้า และตรวจสอบความถูกต้องของการสอนการใช้สารนิเทศประเภทวารสาร ดรรชนีวารสาร สอนการใช้ห้องสมุด และสาธิตการใช้สารนิเทศและฐานข้อมูล  
  5. ฝึกอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เช่น Endnote
  6. งานด้านการสื่อสารงานด้านเทคนิคและบริการของฝ่ายวารสาร ทั้งทางInternet และ E- mail  
  7. จัดทำและสรุปสถิติแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมการสอนสืบค้นสารนิเทศและโปรแกรมต่างๆ 
  8. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. สอบสัมภาษณ์
  2. สอบภาคปฏิบัติงาน 3 วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี  เงินเดือน 20,090 บาท

 • หมายเหตุ :
  สมัครงานผ่าน=> shorturl.at/bCR69
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-201-2585ต่อ 148
 • เอกสารประกอบ :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :