รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พยาบาล (ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ ศูนย์ส่องกล้องฯ )
 • จำนวน :
  5 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ ศูนย์ส่องกล้องฯ
 • เปิดรับสมัคร :
  10 มกราคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  31 พฤษภาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)  
  2. จบสาขาวิชา ทางด้านพยาบาลศาสตร์บัณฑิต  
  3. มีประสบการณ์ทำงานพยาบาล /งานด้านการประสานงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ดูละผู้ป่วยส่องกล้องะบบทางเดินอาหาร  
  2. ให้คำแนะนำผู้ป่วย/ และนัดหมายทำหัตถการส่องกล้อง 
  3. ประเมินปัญหา วิเคราะห์ตัดสินใจวางแผนและปฏิบัติตามกระบวนการพยาบาลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทำหัตถการ และติดตามประเมินผลขณะทำหัตถการและหลังทำหัตถการ 
  4. ประเมินปัญหา วิเคราะห์ตัดสินใจวางแผนและปฏิบัติตามกระบวนการพยาบาลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทำหัตถการ และติดตามประเมินผลขณะทำหัตถการและหลังทำหัตถการ 
  5. ดูแลและให้คำแนะนำผู้ป่วยหลังได้รับการทำหัตถการส่องกล้อง  
  6. ให้บริการตรวจหาการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพคลอไร ด้วยวิธี Urea Breath test  
  7. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีฉุกเฉิน  
  8. ช่วยประสานงานกับแพทย์ เจ้าหน้าที่พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการให้บริการผู้ป่วย
  9. ควบคุมดูแลการจัดเตรียมเครีื่องมือและอุปกรณ์สำหรับทำหัตถการและตรวจสอบความพร้อมใช้
  10. จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการผู้ป่วยของศูนย์ส่องกล้องฯ
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. สอบสัมภาษณ์ 
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  1. ปริญญาตรี  เงินเดือน ๒๐,๐๙๐ บาท
 • หมายเหตุ :
  สมัครงานผ่าน=> shorturl.at/byIJT
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-201-2585ต่อ 148
 • เอกสารประกอบ :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :