รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (วิชาเอกการสอนภาษา)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
 • ปฏิบัติงาน :
  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (วิชาเอกการสอนภาษา) กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
 • เปิดรับสมัคร :
  15 มกราคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  30 เมษายน 2563 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์สอนและ/หรือ การบรรยายวิชาการและ/หรือ การนำเสนอผลงานวิชาการในสถาบันระดับอุดมศึกษา มีประสบการณ์ในการทำวิจัย
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติทั่วไป :

  ๑. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน ๔๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร  (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือจบ ร.ด. ปี ๓)

  ๒. ไม่เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

  ๓. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีปัญหาทางสุขภาพที่จะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

  ๔. ไม่จำกัดสัญชาติ แต่ต้องมีความสามารถในการอ่าน เขียน  และสื่อสารภาษาไทยและหรือภาษาอังกฤษได้ดี

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Required qualifications) :

  ๑. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือใกล้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (Ph.D. / Ed.D.)   ทางด้านศึกษาศาสตร์ 
  ครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์  อักษรศาสตร์  ภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  ๒. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี โดยมีผลคะแนน IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๖.๕ คะแนน หรือ TOEFL IBT (Internet Based)  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๗๙ คะแนน หรือ TOEFL- ITP  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๕๐ คะแนน หรือ TOEFL- CBT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๑๓ คะแนน หรือ MU GRAD Test  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน  และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว สถาบันฯ จะไม่พิจารณาใบสมัคร  ยกเว้น ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอนและการเขียนวิทยานิพนธ์

  ๓. มีประสบการณ์สอนและ/หรือ การบรรยายวิชาการและ/หรือ การนำเสนอผลงานวิชาการในสถาบันระดับอุดมศึกษา

  ๔. มีประสบการณ์ในการทำวิจัย

  ๕. เป็นผู้ไม่ติดเงื่อนไขการชดใช้ทุนกับหน่วยงานใด

  คุณสมบัติซึ่งจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (Desirable qualifications) :

  ๑. มีประสบการณ์การทำงานวิจัยที่เกี่ยวกับ  การสอนภาษา  การประเมินภาษา  การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการสอน  เทคโนโลยีการศึกษา  นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ภาษาศาสตร์และการสอน  การบริหารการศึกษา นโยบายภาษา โดยเฉพาะในบริบทเอเชีย

  ๒. มีความสนใจการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนภาษา และการเป็นผู้ประกอบการด้านการสอนภาษา  และสามารถใช้ทฤษฎีและเครื่องมือในการทำงานด้านการสอนภาษา เช่น  Digital literacy in language teaching and learning

  ๓. มีตำแหน่งวิชาการ หรือมีผลงานวิชาการที่พร้อมจะยื่นขอตำแหน่งวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล

  ๔. มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล หนังสือหรือบทความในหนังสือที่ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ต่างประเทศ

  ๕. มีนวัตกรรม  สิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตร  รางวัล  ทุน หรือ ประสบการณ์การประกอบธุรกิจด้านการสอนภาษา

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่รับผิดชอบโดยสังเขป : ปฏิบัติงานหลักเกี่ยวกับการเรียนการสอน ให้คำปรึกษาในการทำวิทยานิพนธ์/
  สารนิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม เขียนขอทุนวิจัย   ผลิตผลงานวิชาการ ได้แก่ ตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจัยและวิชาการ หนังสือ บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  การคัดเลือก : คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น เพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการสอบข้อเขียน สอบสอน นำเสนอผลงานวิชาการ และสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

  1. ผู้สมัครนำเสนอแผนการสอน (course syllabus) ฉบับภาษาไทย จำนวน ๑ วิชา โดยระบุเนื้อหา/หัวข้อการสอนแต่ละครั้ง เอกสารสำหรับนักศึกษาอ่านประกอบในแต่ละครั้ง การวัดผลและประเมินผลการเรียน (แผนการสอน ๑ รายวิชา ประกอบด้วยการเรียนการสอน จำนวน ๑๕ ครั้งๆ ละ ๓ ชั่วโมง รวมทั้งหมด ๔๕ ชั่วโมง) โดยรายวิชาที่ผู้สมัครสามารถเลือกจัดทำแผนการสอน ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง มีดังนี้
  1. การประเมินผลการเรียนรู้ภาษา
  2. ภาษาเน้นจุดประสงค์เฉพาะ
  3. การใช้เทคโนโลยีเป็นการสอนภาษา
  4. การวิจัยเชิงปริมาณด้านการสอนภาษา

  ๒.  ผู้สมัครสอบสอน ๑ หัวข้อ ภายในเวลา ๑๕-๒๐ นาที

  ๓.  ผู้สมัครนำเสนอผลงานวิชาการ ภายในเวลา ๑๕-๒๐ นาที

  ๔.  การสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติทางวิชาการความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ทัศนคติ และบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับตำแหน่งอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน : คุณวุฒิปริญญาเอก ๓๒,๔๕๐ บาท (ยังไม่รวมเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่)

  การรักษาพยาบาล  สิทธิกองทุนประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน/กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย

  สวัดิการต่างๆ สำหรับบุคลากรภายในสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028002308-14
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :