รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  วิทยาลัยราชสุดา
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาหูหนวกศึกษา
 • เปิดรับสมัคร :
  17 มกราคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  6 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  19 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ด้านงานการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑.  คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

  ๒. มีประสบการณ์ด้านงานการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

  ๓. มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ Internet เป็นอย่างดี

  ๔. อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันสมัคร

  ๕. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถปฏิบัติงานร่วมกับคนพิการและภายใต้แรงกดดันได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. ปฏิบัติงานในงานสนับสนุนวิชาการ ด้านการจัดเก็บข้อมูล จัดการข้อมูลสรุปข้อมูล วิเคราะห์ รายงานการประชุม

  ๒. รับผิดชอบงานประกันคุณภาพด้านการศึกษา เช่น AUN-QA เป็นต้น

  ๓. จัดประชุม อบรม สัมนา และเผยแพร่ข้อมูลด้านการศึกษาและวิจัย

  ๔. รับผิดชอบการปฏิบัติงานภายใต้หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

  ๕. ประสานงานกับนักศึกษา หลักสูตร หน่วยงานภายในและภายนอก

  ๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. คัดเลือกจากใบสมัคร

  ๒. สอบข้อเขียน

  ๓.  สอบปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์

  ๔. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ๑๕,๐๐๐  บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  ๐ ๒๘๔๙ ๕๓๑๕ ต่อ ๑๒๒๙
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ