รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานทั่วไป (การทำความสะอาดและจัดเตรียมห้องอาจารย์ใหญ่)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์ปฏิบัติการฝึกทักษะระบบจำลอง (SiMSET)
 • เปิดรับสมัคร :
  17 มกราคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  17 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น)
  3. สามารถทำงานล่วงเวลาหรือปฏิบัติงานเป็นเวรในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ได้ 
      (มีค่าตอบแทนให้)
  4. สามารถทำงานในสถานที่ที่มีร่างผู้เสียชีวิต (อาจารย์ใหญ่) ได้ โดยในบางกรณีอาจต้องช่วยเจ้าหน้าที่จัดเตรียมร่างผู้เสียชีวิตเพื่อรองรับการฝึกการรักษาของนักศึกษา
  5. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
  6. ยื่นใบสมัครได้ที่ตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ทำความสะอาด , รับ-ส่งเอกสารทั้งภายในและภายนอก , จัดเตรียมพื้นที่สำหรับการฝึกอบรม และช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการจัดท่าทางหรือพลิกร่างผู้เสียชีวิต (อาจารย์ใหญ่)

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 8,690 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท
  2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
  3. ค่าล่วงเวลา

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-419-8864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ