รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (ตำแหน่งที่ ๒ ประกอบด้วย ๑. มีความสนใจด้าน Human-Computer Interaction and Software Engineering ๒.อื่นๆ ตามประกาศ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • เปิดรับสมัคร :
  15 มกราคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  31 พฤษภาคม 2563 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ด้านงานสอน และหรือมีความเชี่ยวชาญ Human-Computer Interaction and Software Engineering Software Development or Computer Electronic จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ของสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ ก.พ. หรือ สกอ. รับรอง
  ๒. มีความสนใจด้าน Human-Computer Interaction and Software Engineering
  ๓. มีประสบการณ์ด้านงานสอน และหรือมีความเชี่ยวชาญ Human-Computer Interaction and Software Engineering  Software Development or Computer Electronic จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  ๔. สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพสั้นสูง การให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งปฏิบัติหน้าอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  ๕. มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  ๖. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เขียน พูด ฟัง อ่าน อยู่ในเกณฑ์ดี และมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร ดังต่อไปนี้
  ๑) IELTS (Academic Module)         คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๖  คะแนน หรือ
  ๒) TOEFL IBT (Internet Based)     คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๗๙  คะแนน หรือ
  ๓) TOEFL - ITP                 คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๕๐ คะแนน หรือ
  ๔) TOEFL - CBT               คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๑๓ คะแนน หรือ
  ๕) MU GRAD Test             คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๘๐ คะแนน
  ยกเว้น ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)   ในประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ
  ๗. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล บริหารและจัดการระบบงาน จัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนารวมถึงเสนอแนะแนวทางวิธีการในการปรับปรุงการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
  ๘. สามารถปฏิบัติงานได้ ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. งานสอน   
  ๒. งานวิจัยและงานบริการวิชาการ
  ๓. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
  ๒. ทดสอบภาคปฏิบัติโดยการทดสอบสอนในชั้นเรียนจริง อย่างน้อย ๑ วิชา 
  ๓. สอบสัมภาษณ์ 

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน    ๓๒,๔๕๐ บาท  หากมีประสบการณ์ด้านการเรียนสอน อาจได้รับเพิ่มค่าประสบการณ์ไม่เกิน 
  ๕% ต่อปี และไม่เกิน ๒ ปี

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  ๐-๒๘๘๙-๒๑๓๘ ต่อ ๖๐๗๐-๗๖
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :