รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (ตำแหน่งที่ 1 งานบริหารเงินทุนวิจัย (MU:SURF) )
 • จำนวน :
  3 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  กองบริหารงานวิจัย
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  4 กุมภาพันธ์ 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  6 มีนาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  1 กรกฎาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  1 กรกฎาคม 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. อายุไม่เกิน ๓๕ ปีนับแต่วันที่สมัคร
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น โปรแกรม Microsoft Office (Word, Power point, Excel) เป็นอย่างดี และอื่นๆ เช่น E-mail และการสืบค้นข้อมูลใน Internet ได้ในระดับดี
  4. มีความสามารถในการสื่อสาร ติดต่อ ประสานงานเป็นอย่างดี
  5. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง สามารถทำงานเป็นทีมได้
  6. ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
   • IELTS (Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า   ๓
   • TOEFL IBT                      คะแนนไม่ต่ำกว่า    ๒๙
   • TOEFL ITP                      คะแนนไม่ต่ำกว่า    ๓๙๐
   • TOEFL CBT                     คะแนนไม่ต่ำกว่า    ๙๐
   • TOEIC                            คะแนนไม่ต่ำกว่า    ๔๐๐
   • MU GRAD Test                คะแนนไม่ต่ำกว่า    ๓๖
   • MU - ELT                       คะแนนไม่ต่ำกว่า    ๕๖

  และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันยื่นใบสมัคร (หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร)

  1. หากมีความรู้ความสามารถในการเขียนโครงการ วิเคราะห์โครงการ การบริหารจัดการโครงการวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  2. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและนอกสถานที่ได้
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. เป็นเลขานุการกิจในการบริหารจัดการโครงการวิจัย
  2. ประสานงานกับนักวิจัยให้ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินตามประกาศของมหาวิทยาลัย
  3. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม การเบิกจ่ายเงินของโครงการวิจัย รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการเงิน
  4. ติดตามรายงานความก้าวหน้า รายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการวิจัยที่ได้รับทุน
  5. ประสานงานความร่วมมือการวิจัยกับแหล่งทุนและมหาวิทยาลัยวิจัยในเครือข่าย
  6. ปฏิบัติงานหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการเพื่อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิระดับปริญญาโท ๑๗,๕๐๐ บาทและค่าตอบแทนพิเศษ ๕,๐๐๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  ประกาศกำหดวันสอบคัดเลือก เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ลดความรุนแรงลง
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6242 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ