รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่วิจัย (สาขาวิชาโรคติดเชื้อและอายุรศาสตร์เขตร้อน)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
 • เปิดรับสมัคร :
  22 มกราคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  21 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  16 มีนาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ ด้านการวิจัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  30 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไปเท่านั้น (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsolf Office
  4. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. คัดกรองอาสาสมัครที่เข้าเกณฑ์โครงการวิจัย
  2. เก็บข้อมูลของอาสาสมัครโครงการวิจัย
  3. ตรวจสอบและลงข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน
  4. ประสานงานและติดต่อกับอาสาสมัครโครงการวิจัย
  5. ติดตามการลงนามใน Inform Consent ของอาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
  6. เก็บ Specimen ต่างๆ ของโครงการวิจัย
  7. ลงข้อมูลในฐานข้อมูลงานวิจัย
  8. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการวิจัยที่รับผิดชอบ
  9. งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ อาธิเช่น
   - ประสานงานและตรวจสอบเอกสารในการจัดส่งขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และขอข้อมูลการวิจัยจากเวชระเบียน
   - ประสานงานขอทุนเพื่อการวิจัยให้กับแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
   - กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยวิจัยและวิชาการที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 20,090 บาท
  2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
  3. เงินเดือนสามารถต่อรองได้ตามประสบการณ์และความสามารถ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ