รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
 • ปฏิบัติงาน :
  งานวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานคณบดี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เปิดรับสมัคร :
  20 มกราคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  16 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  1 เมษายน 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  1 เมษายน 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ถ้ามีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เครื่องมือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่มี ก.พ. หรือ สกอ.รับรอง

  2. อายุไม่เกิน 35 ปี

  3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

  4. สามารถใช้เครื่องวิเคราะห์การเคลื่อนไหว 3 มิติ และการวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์ได้เป็นอย่างดี

  5. สามารถใช้โปรแกรมวิเคราะห์การเคลื่อนไหวทางชีวกลศาสตร์ หรือ MATLAB ได้เป็นอย่างดี

  6. หากเป็นเพศชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว

  7. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้

  8. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

  9. ถ้ามีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เครื่องมือการวิจัย

  ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ดูแลห้องปฏิบัติการทางชีวกลศาสตร์ จัดตั้ง/ดูแลเครื่องมือ เก็บข้อมูล Tracking และวิเคราะห์ข้อมูลทางชีวกลศาสตร์

  2. ให้บริการงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา แก่คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

  3. สนับสนุนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้แก่นักศึกษาก่อนและหลังปริญญา

  4. สนับสนุนการเรียนการสอนและปฏิบัติการในหลักสูตรปริญญาตรี,ปริญญาโท และปริญญาเอก

  5. รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและจัดทำฐานข้อมูลการทำวิจัยของวิทยาลัยฯ

  6. ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการตามพันธกิจวิจัยและบริการวิชาการ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเบื้องต้นจากคุณสมบัติตามเอกสารในใบสมัครเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน ๒๓,๔๔๐ บาท

  2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4414296 ต่อ 113,114
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ