รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  20 มกราคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  31 กรกฎาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน ในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาโภชนศาสตร์ 
  2. ปฏิบัติงานด้านการวิจัย โดยเป็นที่ปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาโภชนศาสตร์ และทำงานวิจัยของกลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ โดยมีตัวชี้วัดเป็นไปตามมาตราฐานที่คณะฯ และมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ 
  3. 2.ปฏิบัติงานด้านการวิจัย โดยเป็นที่ปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาโภชนศาสตร์ และทำงานวิจัยของกลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ โดยมีตัวชี้วัดเป็นไปตามมาตราฐานที่คณะฯ และมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ 
  4. ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การกีฬา และอื่น ๆ มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ในด้านดังกล่าว ที่จัดขึ้นโดยคณะฯ และมหาวิทยาลัย 
  5. งานด้านอื่นๆ
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. สอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  พิจารณาให้ได้รับตามคุณวุฒิ และเพิ่มค่าประสบการณ์ทำงานที่ตรงกับตำแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

 • หมายเหตุ :
  สมัครงานผ่าน=> shorturl.at/amx45
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-201-2585ต่อ 148
 • เอกสารประกอบ :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :