รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานธุรการ (ธุรการหน่วยงานรังสีเทคนิค (คุณวุฒิ ปวส.))
 • จำนวน :
  ๑ อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานรังสีเทคนิค
 • เปิดรับสมัคร :
  22 มกราคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  11 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขา (ต้องแนบเอกสารคุณวุฒิตามประกาศ 

  หากไม่ปรากฏหลักฐานจะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน)

  ๒. เพศชาย/เพศหญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

  ๓. อายุไม่เกิน ๔๐ ปี

  ๔. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

  ๕. มีความรู้ ความสามารถในการช่วยงานและสนับสนุนงานบริหารงานอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  ๖. มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

  ๗. มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติในหน้าที่

  ๘. มีความรู้ ความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

  ๙. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน

  ๑๐. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความใส่ใจการให้บริการแก่ผู้รับบริการ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. งานบริการ (เคาท์เตอร์)

  ๑.๑ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนการตรวจทางรังสีวิทยาเบื้องต้นได้

  ๑.๒ ลงทะเบียนการตรวจของผู้ป่วยในระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล

  ๑.๓ นัดหมายผู้ป่วยในการตรวจทางรังสีวิทยา

  ๑.๔ ให้บริการการขอผลอ่าน และภาพทางรังสีวินิจฉัยแก่ผู้ป่วย

  ๑.๕ จำแนก และจัดเรียงใบส่งตรวจทางรังสีวิทยาโดยจัดเก็บเป็นรายเดือน

  ๑.๖ จัดทำเอกสารสำหรับผู้ป่วยตรวจ MRI

  ๑.๗  โทรศัพท์แจ้งเตือนผู้ป่วยในการนัดหมายตรวจทางรังสีวิทยา และจัดทำสถิติการติดตามนัดหมายผู้ป่วย

  ๒. งานสารบรรณ

  ๒.๑ จัดทำ และลงทะเบียนหนังสือราชการหรือเอกสารนำเข้าและส่งออกงานรังสีเทคนิค

  ๒.๒ แจกจ่ายเอกสารหรือหนังสือราชการของงานรังสีเทคนิคให้กับหน่วยงานภายใน ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

  ๒.๓ ติดต่อประสานงานกับบุคลากรภายในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกและหน่วยงานภายนอก

  ๒.๔ แยกหมวดหมู่เอกสารเพื่อจัดเก็บให้ง่ายต่อการค้นหาและอ้างอิง

  ๓. งานพัสดุ

  ๓.๑ จัดทำทะเบียนควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน

  ๓.๒ ควบคุมดูแล ตรวจสอบครุภัณฑ์ พัสดุของคลังต่างๆ และดำเนินการเบิกจากหน่วยงานส่วนกลางให้เพียงพอต่อการใช้งาน

  ๔. งานนโยบายและแผน

  ๔.๑ ร่วมช่วยและสนับสนุนการจัดทำนโยบายและแผนงานของงานรังสีเทคนิคให้สอดคล้อง  กับนโยบายหลักของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก และมหาวิทยาลัย

  ๕. งานการศึกษา

  ๕.๑ ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่ต้องการข้อมูลจากงานรังสีเทคนิค

  ๕.๒ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการประสานงานเรื่องนักศึกษาฝึกงาน รวบรวมและสรุปผลการฝึกงาน

  ๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย

  ๖.๑ ตัวแทนกิจกรรม ๕ ส. หน่วยงาน

  ๖.๒ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราค่าจ้าง ๑๑,๕๐๐ บาท และ ค่าครองชีพชั่วคราว ๗๘๕ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ