รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เภสัชกร (คุณวุฒิปริญญาโท)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลศิริราช
 • เปิดรับสมัคร :
  27 มกราคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  27 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้าน การตั้งสูตรตำรับยา, พัฒนาสูตรตำรับ, การผลิตยาสมุนไพร หรือเคยทำงานวิจัยเกี่ยวกับการหาสารสำคัญในสมุนไพรหรือในโรงงานผลิตยา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท สาขาเภสัชศาสตร์ และมีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
  3. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ปฎิบัติงานในหน่วยผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร อายุรเวทศิริราช
  2. วางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมให้ดีขึ้น รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ดีขึ้น ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานฯ
  3. ดำเนินการทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรรูปแบบต่างๆ เช่น ยาของเหลว ยากึ่งเหลว และยาของแข็ง ในห้องปฏิบัติการและดำเนินการทดลองผลิตในสายการผลิต
  4. ประเมินและสรุปผลคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี รวมถึงความคงตัวของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้น
  5. ให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในการผลิต
  6. ศึกษาคุณสมบัติของวัตถุดิบสมุนไพรและเคมีภัณฑ์ รวมถึงวัตถุดิบทดแทน และมีส่วนร่วมในการควบคุมต้นทุนการผลิต
  7. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  8. เข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองตามที่หน่วยงานมอบหมาย
  9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 23,440 บาท
  2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ 
  3. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ