รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานธุรการ (ธุรการหน่วยงานเวชระเบียน (คุณวุฒิ ปวช.))
 • จำนวน :
  ๑ อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานเวชระเบียน
 • เปิดรับสมัคร :
  22 มกราคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  28 กุมภาพันธ์ 2563 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. คุณวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา (ต้องแนบเอกสารคุณวุฒิตามประกาศ 

  หากไม่ปรากฏหลักฐานจะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน)

   ๒. เพศชาย/เพศหญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

  ๓. อายุไม่เกิน ๔๐ ปีบริบูรณ์

  ๔. มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์

   ๕. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

  ๖. มีใจรักงานบริการ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. รับคำร้องขอประวัติการรักษา ใบรับรองแพทย์ และอื่นๆ

  ๒. ลงทะเบียนคำร้องขอประวัติการรักษา ใบรับรองแพทย์ และอื่นๆ

  ๓. ประสานงาน และดำเนินการด้านเอกสารทางการแพทย์

  ๔. ประสานงานการคลังในการออกใบเสร็จ

  ๕. ประสานงานแจ้งทางโทรศัพท์แก่ผู้มารับบริการ กรณีดำเนินเอกสารเรียบร้อยแล้ว

  ๖. จ่ายเอกสารผู้มารับบริการ

  ๗. กระบวนการจัดส่งเอกสารให้งานบริหารทั่วไปส่งไปรษณีย์

  ๘. ลงทะเบียนคุมเอกสาร

  ๙. สรุปการจัดทำทะเบียนคุมเอกสารรับคำร้อง

  ๑๐. ชี้แจงขั้นตอนและแจ้งสถานะเอกสารจากการโทรสอบถาม และการติดตามเอกสาร

  ๑๑. รับและส่งหนังสือ

  ๑๒. ให้ข้อมูลด้านสิทธิการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยและญาติ

  ๑๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ค่าจ้าง ๙,๔๐๐ บาท และ ค่าครองชีพชั่วคราว ๑,๕๐๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ