รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานธุรการ (ธุรการหน่วยงานอาคารสถานที่ ฯ (คุณวุฒิ ปวช.))
 • จำนวน :
  ๑ อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
 • เปิดรับสมัคร :
  22 มกราคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  11 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  60 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. คุณวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา (ต้องแนบเอกสารคุณวุฒิตามประกาศ หากไม่ปรากฏหลักฐานจะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน)

  ๒. เพศชาย/เพศหญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

  ๓. อายุไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. ปฏิบัติงานด้านเอกสารธุรการของหน่วยงาน เช่น เดินรับ-ส่งเอกสารของหน่วยงาน ดูแลหนังสือเข้า              ทางระบบ musis

  ๒. จัดเก็บเอกสารของหน่วยงานตามระบบสารบรรณ

  ๓. ร่างหนังสือโต้-ตอบ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  ๔. จัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

  ๕. เบิกจ่ายค่าน้ำมันรถยนต์ราชการประจำเดือน

  ๖. จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ จ้างซ่อม ฯลฯ

  ๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. สอบสัมภาษณ์

  ๒. ทดลองปฏิบัติงาน ๑ วัน (สำหรับผู้สมัครที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์)

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ค่าจ้าง ๙,๔๐๐ บาท และ ค่าครองชีพชั่วคราว ๑,๕๐๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :