รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเงินและบัญชี (ต้นทุน)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานการคลัง
 • เปิดรับสมัคร :
  24 มกราคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  6 มีนาคม 2563 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  60 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. เพศชาย/เพศหญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

  ๒. อายุไม่เกิน ๖๐ ปี

  ๓. คุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ

  ๔. ไม่เป็นโรคตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๓๓

  ๕. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

  ๖. เข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานที่สังกัด

  ๗. มีความละเอียดรอบครอบ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส

  ๘. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน

  ๙. หากมีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนโรงพยาบาล และสามารถใช้ SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ          

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. ตรวจสอบความเชื่อมโยงข้อมูล (Interface) ของระบบบัญชีต้นทุนตาม Cost Center

  ๒. วิเคราะห์ นำเสนอ และแก้ไขได้อย่างถูกต้องเป็นระบบ มีการพัฒนาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์กรได้อย่างถูกต้อง

  ๓. วิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนและจัดรายงานบัญชีต้นทุน ประจำเดือน ประจำไตรมาส ประจำปี

  ๔. จัดทำข้อมูลเตรียมการประชุมพิจารณาอัตราค่ารักษาพยาบาล และสรุปรายงานการประชุม

  ๕. สร้างระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการทำงานได้อย่างเป็นระบบ

   ๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

  ๒. สอบวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่งและสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์

  ๓. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน ๒๐,๐๙๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :