รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานรักษาความปลอดภัย (งานจราจรและความปลอดภัย )
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 • ปฏิบัติงาน :
  งานจราจรและความปลอดภัย
 • เปิดรับสมัคร :
  29 มกราคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  30 เมษายน 2563 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. คุณวุฒิประถมศึกษา (ป.๖) ขึ้นไป หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
  2. เพศชาย
  3. ผ่านการเกณฑ์ทหารถือสัญชาติไทย
  4. มีความสูงไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ เซ็นติเมตร
  5. เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี
  6. มีระเบียบวินัย ร่างกายแข็งแรง มีความอดทน
  7. สามารถทำงานเป็นผลัดได้
  8. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ เนื่องจากจะต้องให้บริการดูระบบ CCTV ย้อนหลัง
  9. เป็นบุคคลช่างสังเกต มีไหวพริบและปฏิภาณดี มีความซื่อสัตย์
  10. หากมีความสามารถในการใช้วิทยุสื่อสารข่ายของทางราชการได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. กำกับ ควบคุม ดูแล พนักงานรักษาความปลอดภัย ระบบเอกชนทั้ง ๕ สัญญาจ้างให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง
  2. ดูแลความปลอดภัยในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ให้พ้นจากโจรกรรม อาชญากรรม
  3. ดูแลรถห้ามจอด ขาว-แดง/ขาว-เหลือง หรือที่ห้ามจอด หากผิดกฏจราจรบังคับล้อเสียค่าปรับ
  4. ตรวจตราลาดตระเวณพร้อมเซ็นต์จุดตรวจในจุดที่กำหนด
  5. ประจำวิทยุสื่อสาร (Base Station) ข่ายของทางราชการ ๑๔๒.๕๒๕ MHz
  6. จัดการจราจรในพื้นที่ส่วนกลางในชั่วโมงเร่งด่วนหรือเกิดเหตุคับขัน
  7. ให้บริการช่วยเหลือด้านอุบัติเหตุ
  8. ให้บริการช่วยเหลือการจับสัตว์ร้าย
  9. ให้บริการช่วยเหลือกรณีรถเสีย
  10. ให้บริการตัดโซ่จักรยาน
  11. บันทึกรายงานเหตุการณ์นำส่งผู้บังคับบัญชา
  12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เดือนละ ๘,๖๙๐ บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ๑,๕๐๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0 2441-4400 ต่อ 1113
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :