รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์ (งานเครื่องมือกลาง )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองบริหารงานวิจัย
 • ปฏิบัติงาน :
  งานเครื่องมือกลาง
 • เปิดรับสมัคร :
  31 มกราคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  14 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  28 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  1 เมษายน 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. คุณวุฒิปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต หรือ วุฒิที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขา เคมี เคมีอุตสาหกรรม เคมีวิเคราะห์ วิศวกรรมเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ เทคนิคการแพทย์ ชีวเวชศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันที่สมัคร
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น โปรแกรม Microsoft Office (Word, Power point, Excel) เป็นอย่างดี และอื่นๆ เช่น E-mail และการสืบค้นข้อมูลใน Internet ได้ในระดับดี
  4. มีความสามารถในการสื่อสาร ติดต่อ ประสานงานเป็นอย่างดี
  5. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง สามารถทำงานเป็นทีมได้
  6. ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
   • IELTS (Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า   ๓
   • TOEFL IBT                      คะแนนไม่ต่ำกว่า    ๒๙
   • TOEFL ITP                      คะแนนไม่ต่ำกว่า    ๓๙๐
   • TOEFL CBT                     คะแนนไม่ต่ำกว่า    ๙๐
   • TOEIC                            คะแนนไม่ต่ำกว่า    ๔๐๐
   • MU GRAD Test                คะแนนไม่ต่ำกว่า    ๓๖
   • MU - ELT                       คะแนนไม่ต่ำกว่า    ๕๖

  และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันยื่นใบสมัคร (หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร)

  1. มีประสบการณ์การใช้ หรือ ทำวิทยานิพนธ์ที่ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ ได้แก่ ลิควิดโครมาโทกราฟแมสสเปคโทรเมทรี และ เครื่อง MALDI-TOF จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  2. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและนอกสถานที่ได้
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ตรวจวิเคราะห์โปรตีนและสารอื่นๆทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณด้วยเทคนิค Liquid chromatography mass spectrometry (LC-MS)
  2. ตรวจวิเคราะห์ขนาดของโมเลกุล (Molecular weight) ระบุชนิดของจุลชีพด้วย เทคนิค MALDI-TOF
  3. วางแผน และ บำรุงรักษาเครื่องมือ ให้สามารถบริการและใช้งานได้ดีและมีประสิทธิภาพ
  4. จัดอบรม สัมมนา ให้แก่ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และ บุคคลทั่วไป
  5. ปฏิบัติงานหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาจากคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาโท ๒๓,๔๔๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6000
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ