รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (เลขานุการกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยนานาชาติ
 • ปฏิบัติงาน :
  วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  3 กุมภาพันธ์ 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  18 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  28 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  28 กุมภาพันธ์ 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-โท
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี  (มีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC หรือเทียบเท่า ตั้งแต่ 600 คะแนนขึ้นไป)
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และ Internet ได้ดี
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านติดต่อประสานงานหรืองานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
  • มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์  สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี มีความอดทน และรักงานบริการ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  ตั้งแต่ 600 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ทำหน้าที่ประสานงานในการจัดตารางการเรียนการสอน การเพิ่ม/ลดรายวิชา
  • ประสานงานและให้บริการอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ
  • กำหนดอาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษาในหลักสูตร
  • รวบรวมผลการเรียนจากอาจารย์ผู้สอน (Grade report)
  • งานด้านธุรการของกลุ่มสาขาวิชา เอกสาร เข้า-ออก
  • จัดเตรียมเอกสารและรวบรวมข้อมูลสำหรับการปรับปรุงหลักสูตร การประกันคุณภาพหลักสูตร
  • รวบรวมเอกสาร มคอ. 3,4,5,6,7 จากอาจารย์ในกลุ่มสาขาวิชา
  • จัดทำงบประมาณประจำปี
  • จัดทำเอกสารการเบิก จ่ายเงินสำหรับกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มสาขาวิชา
  • ประสานงานด้านการจัดซื้อ/ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน
  • ประสานงานด้านการนำนักศึกษาไปทัศนศึกษา ฝึกภาคสนาม (Field Trip)
  • ประสานงานด้านการฝึกงานของนักศึกษา (Internship)
  • จัดประชุมประจำเดือนของกลุ่มสาขาวิชา
  • จัดกิจกรรมพิเศษของกลุ่มสาขาวิชา conference, workshop, open house, etc.
  • ให้บริการนักศึกษาในด้านต่างๆ
  • รวบรวม Office Hours ของอาจารย์ประจำ
  • ภาระงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  22,150 - 33,475 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  งานทรัพยากรบุคคล โทร. 02-700-5000 ต่อ 1612, 1118
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :