รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต (วิทยาเขตพญาไท)
 • เปิดรับสมัคร :
  31 มกราคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  14 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  1 เมษายน 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  1 เมษายน 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  30 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุระหว่าง 22-30 ปี
  2. เพศหญิง
  3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  ทุกสาขา
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 
  5. มีบุคลิกภาพที่ดี มีใจรักในงานบริการและสามารถทำงานเป็นทีมได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. สำรวจแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ (โรงงานผลิตยา ร้านยา และโรงพยาบาล)
  2. รวบรวมแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเพื่อจัดทำตาราแหล่งฝึกงานให้นักศึกษาเลือก
  3. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ทั้งในส่วนของคณะฯ และที่เกี่ยวข้องกับ ศศภท.
  4. กรอกข้อมูลของนักศึกษาลงในโปรแกรมของ ศศภท. แบบออนไลน์
  5. จัดทำเอกสารขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพนอกสถานที่
  6. จัดทำเอกสารการส่งตัวนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ และประสานงานกับแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ (โรงงานผลิตยา ร้านยา และโรงพยาบาล)
  7. จัดทำคู่มือการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
  8. จัดทำโครงการปฐมนิเทศฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพให้กับนักศึกษา
  9. จัดทำโครงการพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
  10. จัดทำระบบนิเทศงานสำหรับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษา ณ แหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
  11. จัดระบบการประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษา
  12. จัดทำเอกสารเพื่อการเบิกจ่ายค่าตอบแทนแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
  13. รายงานผลการประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาต่อสภาเภสัชกรรม
  14. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน/ สอบสัมภาษณ์
  *สอบข้อเขียน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-12.00 น.
  *สอบสัมภาษณ์ วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น.

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ๑๕,ooo บาท
  สวัสดิการ : ประกันสังคม เงินช่วยเหลือพิเศษคณะเภสัชศาสตร์ เงินค่าตอบแทนพิเศษจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน เงินรางวัลประจำปี ตรวจสุขภาพประจำปี

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503, 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ