รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานธุรการ (ธุรการคลินิกพิเศษ )
 • จำนวน :
  ๑ อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  ฝ่ายการแพทย์
 • เปิดรับสมัคร :
  5 กุมภาพันธ์ 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  15 เมษายน 2563 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 3 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. คุณวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา (ต้องแนบเอกสารคุณวุฒิตามประกาศหากไม่ปรากฏหลักฐานจะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน)

   ๒. เพศชาย/เพศหญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

   ๓. อายุตั้งแต่ ๒๐ – ๔๐ ปีบริบูรณ์

   ๔. ไม่เป็นโรคตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๓๓

   ๕. มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์

  ๖. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

  ๗. มีใจรักงานบริการ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. ปฏิบัติงานด้านธุรการและสารบรรณ

  ๒. ร่าง พิมพ์ โต้ตอบหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก

   ๓. ปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการแพทย์

  ๔. จัดทำตารางการลาและตารางออกตรวจแพทย์เพื่อแจ้งเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

  ๕. ล็อคตารางออกตรวจในระบบ SSB กรณีแพทย์แจ้งลา/เพิ่มวันออกตรวจ และประสานงานผู้เกี่ยวข้อง

  ๖. เตรียมความพร้อมและจัดเก็บเอกสารทางการแพทย์ตามหมวดหมู่

  ๗. ให้ข้อมูลด้านการตรวจรักษาและบริการของคลินิกพิเศษให้แก่ผู้บริการ

   ๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. สอบสัมภาษณ์

  ๒. ทดลองปฏิบัติงาน ๒ วัน (เฉพาะผู้ที่สอบสัมภาษณ์ผ่าน)

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ค่าจ้าง ๑๑,๕๐๐ บาท และ ค่าครองชีพชั่วคราว ๗๘๕ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :