รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานธุรการ (คลังห้องผ่าตัด คุณวุฒิ ปวส.)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  ฝ่ายการพยาบาล
 • เปิดรับสมัคร :
  4 กุมภาพันธ์ 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  21 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. คุณวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขา (ต้องแนบเอกสารคุณวุฒิตามประกาศ 

   หากไม่ปรากฏหลักฐานจะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน)

  ๒. เพศชาย/เพศหญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

  ๓. อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์

   ๔. ไม่เป็นโรคตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๓๓

  ๕. มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์

  ๖. สามารถทำงานเป้นกะหรือล่วงเวลาได้

  ๗. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และทำงานภายใต้ความกดดันได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. รับเวชภัณฑ์ผ่าตัดจากบริษัท

  ๒. รับเวชภัณฑ์ผ่าตัดเข้าคลังผ่าตัด

  ๓. ตรวสอบวันหมดอายุของเวชภัณฑ์

  ๔. ตรวจสอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

  ๕. จัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดซื้อเวชภัณฑ์งานผ่าตัด

  ๖. ผู้ช่วยในการจัดซื้อ-จัดหา เวชภัณฑ์งานผ่าตัด

  ๗. ทำรายงานรับ-จ่ายของคลังเวชภัณฑ์งานผ่าตัด

  ๘. จัดและจ่ายเวชภัรฑ์ทางการแพทย์

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ค่าจ้าง ๑๑,๕๐๐ บาท ค่าครองชีพ ๖๙๕ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ