รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมและสุขภาพ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาสังคมและสุขภาพ
 • เปิดรับสมัคร :
  6 กุมภาพันธ์ 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  30 เมษายน 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  ประสบการณ์งานวิจัยทางด้านสุขภาพ นโยบายสุขภาพ ระบบสุขภาพ ที่ใช้องค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์สาขาต่างๆ หรือมีผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติด้านที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ• Experiences in health social sciences and international publications is a plus
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. ไม่จำกัดสัญชาติ
  2. ปริญญาเอกทางสังคมศาสตร์ทุกสาขา เช่น สังคมวิทยา จิตวิทยา มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ การบริหารและการประเมิน เป็นต้น
  3. หากมีประสบการณ์งานวิจัยทางด้านสุขภาพ นโยบายสุขภาพ ระบบสุขภาพ ที่ใช้องค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์สาขาต่างๆ หรือมีผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติด้านที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ(อ่าน พูด ฟัง เขียน) ในระดับดี หรือดีมากหรือชำนาญ และผ่านเกณฑ์ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 โดยมีเอกสารรับรองผลทดสอบภาษาอังกฤษดังนี้

  - IELTS (Academic Module)  6

  - TOEFL IBT (Internet Based)  79

  - TOEFL ITP 550

  - TOEFL CBT  213

  - MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน หรือ

  Qualifications of applicants

  • Any nationality
  • Doctoral degree in Social Sciences including but not limited to sociology, psychology, anthropology, economic, management, evaluation
  • High proficiency in English (reading, speaking, listening and writing)
  • Experiences in health social sciences and international publications is a plus
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  Job description

            Teaching, research, academic service and other assignments

  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

            งานการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานมอบหมายพิเศษอื่นๆ เพื่อส่วนรวม

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การคัดเลือก

       รอบแรก   คัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัครเพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธินำเสนอผลงานวิชาการและการอภิปรายประเด็น                ทางข้อเขียน (Shortlist Candidate)

       รอบสอง  1) นำเสนอผลงานทางวิชาการและสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ)

                    2)        ทดสอบแบบประเมินทางด้านจิตวิทยา

                   3) ทดสอบสอน

  Selection Procedure

  First round        Selecting eligible applicants (shortlist applicants)  

  Second round    1) Presenting academic work (in English) and Interview

                        2) Self-report psychological test

                        3) Teaching knowledge test

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน   32,450 บาท   

  สวัสดิการประกันสังคม

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8002840-60 ต่อ 1006
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :