รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบริหารและพัฒนาระบบฐานข้อมูล )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  11 กุมภาพันธ์ 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  28 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  13 มีนาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโททุกสาขาวิชา (หากสำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  2. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันที่สมัคร (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น)
  3. มีความรู้ความสามารถด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและอุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี
  4. มีความรู้ความสามารถด้านการรวบรวมข้อมูล สถิติ การวิเคราะห์และสามารถประสานงานและสื่อสารกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี
  5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
  6. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษการสื่อสารได้ในระดับดีและต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                          IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓ คะแนน หรือ

                          TOEFL-IBT (Internet Based) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน หรือ

                          TOEFL-ITP คะแนนรวมไม่ตำกว่า ๓๙๐ คะแนน หรือ

                          TOEFL-CBT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน หรือ

                          TOEIC คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน หรือ

                          MU GRAD Test คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน

                          MU-ELT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๖ คะแนน

  1. หากมีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและการจัดฝึกอบรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑)               ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป เช่น งานธุรการ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดการระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานระเบียบแบบแผน งานขออนุญาตตามกฎหมาย เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านต่างๆ

                    ๒)   ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรึปรายงานเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการด้านต่างๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณโครงการ งานบริหารแผนการปฏิบัติงาน งานขออนุญาตตามกฏหมาย เป็นต้น

                    ๓)   ประชาสัมพันธ์และประสานงานการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

                    ๔)   ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้คำปรึกษา แนะนำ การขอรับรองใบอนุญาตและการขอหนังสือรับรองด้านความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด การขึ้นทะเบียนความปลอดภัยกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ

                    ๕) จัดประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆด้านความปลอดภัยที่หน่วยงานรับผิดชอบ

                    ๗)  ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการเพื่อสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาโท ๒๓,๔๔๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4400 ต่อ 1171-9
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :