รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  11 กุมภาพันธ์ 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  6 มีนาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี เช่น โปรแกรม Microsoft Office, Photoshop, Dreamweaver, Internet เป็นต้น (หากมีใบประกาศนียบัตร Microsoft Office Specialist) ได้เป็นอย่างดี
  3. มีความสามารถในการบริหารจัดการระบบที่ได้รับมอบหมาย (Admin) ได้เป็นอย่างดี
  4. มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมด้วย HTML, JavaScript, My SQL ได้เป็นอย่างดี (หากสามารถเขียนโปรแกรมด้วย JAVA, PHP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  5. ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
   • IELTS (Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า   ๓
   • TOEFL IBT                      คะแนนไม่ต่ำกว่า    ๒๙
   • TOEFL ITP                      คะแนนไม่ต่ำกว่า    ๓๙๐
   • TOEFL CBT                     คะแนนไม่ต่ำกว่า    ๙๐
   • TOEIC                            คะแนนไม่ต่ำกว่า    ๔๐๐
   • MU GRAD Test                คะแนนไม่ต่ำกว่า    ๓๖
   • MU - ELT                       คะแนนไม่ต่ำกว่า    ๕๖

  และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันยื่นใบสมัคร (หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร)

  1. มีคุณธรรมจริยธรรม ทำงานโปร่งใสตรวจสอบได้ ละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีจิตบริการและมีความคิดสร้างสรรค์
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. บริหารจัดการระบบที่ได้รับมอบหมาย (Admin)
  2. ออกแบบและจัดทำโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมาย
  3. พัฒนา Website และโปรแกรมต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  4. ปฏิบัติงานหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาจากคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิ ปริญญาตรี ๒๐,๐๔๐ บาท / ปริญญาโท ๒๓,๔๔๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6000
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :