รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานธุรการ (งานด้านการศึกษา)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • เปิดรับสมัคร :
  14 กุมภาพันธ์ 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  16 มีนาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  7 เมษายน 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่า ทุกสาขายกเว้น เกษตรและช่างฯ 
  2. ไม่จำกัดเพศ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น (กรุณาแนบเอกสาร สด.8 หรือ สด.43)
  3. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ปฏิบัติงานสนับสนุนงานของหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต เช่น การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน งานทะเบียนนักศึกษา งานวัดและประเมินผลนักศึกษา งานกิจการนักศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา และงานธุรการทั่วไป
  2. บริหารจัดการด้านทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้การดูแลของหน่วยบัณฑิตศึกษา งานการศึกษาระดับหลังปริญญา โดยควบคุม ตรวจสอบ และดูแลการจัดสรรเงินทุนให้เป็นไปตามกฎระเบียบ รวมทั้งสรุปรายงานการใช้จ่ายเงินทุนสนับสนุน
  3. ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานพัฒนาคุณภาพ และจัดทำสถิติที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
  4. ประสานงานจัดโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการ
  5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 785 บาท
  2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
   

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-419-8864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :